CITeM

Demus 007

Demus 007 je předběžné označení pro nástupce současného systému Demus, v jiném prostředí a s jinou koncepcí. V článku najdete naše základní představy.

Demus 007 – předběžný popis

Sestaveno v srpnu 2005, poslední úpravy 28.2.2006.

Strategické cíle

 • Postupné začlenění digitální dokumentace do běžné muzejní a galerijní praxe.
 • Plynulý přechod na nekomplikované vedení sbírkové evidence v digitální formě.
 • Zjednodušení postupů při praktickém naplňování zákona č. 122/2000 Sb. „O sbírkách“.
 • Propojení informačních sítí paměťových institucí (muzea, galerie, knihovny, archivy).
 • Kooperativní tvorba oborových tezaurů (názvosloví, systémy, synonymika).
 • Umožnění co nejjednodušší prezentace dat o sbírkových předmětech.

Současný stav

Demus99 a Demus01 je k 23.2.2006 licencován ve 161 muzeích v ČR (117x Katalog, 63x Výtv.umění, 37x Fotoarchiv, 26x Botanika, 15x Zoologie, 10x Geologie, 7x Entomologie, 5x Historie). Jde o otevřenou nadstavbu nad relačním databázovým systémem MS Access 97. Toto prostředí jsme zvolili zejména s ohledem na jeho přívětivost a velké rozšíření MS Office. S odstupem deseti let považujeme tuto volbu za správnou, odpovídá dosavadním skromným prostředkům a silám věnovaným vývoji Demusu. V současnosti však již některá muzea narážejí na hranice možností Accessu, zejména pokud jde o práci na síti s velkými počty záznamů. Změna prostředí je tedy nutná a je příležitostí k základní inovaci celé koncepce (viz Strategické cíle). Pracovní označení „Demus 007“ bude možná změněno tak, aby se odlišnost pojetí zvýraznila.

Možnosti a omezení

Bouřlivý rozvoj IT přinesl v průběhu oněch deseti let zejména relativně levné a rychlé propojení prostřednictvím internetu. Zcela zásadně vzrostla počítačová gramotnost muzejního personálu. Nabídka SW systémů je velmi široká, kvalitním a drahým komerční systémům konkuruje řada systémů dostupných zdarma. V oblasti SW přestává platit úměra kvality a ceny, celosvětový trend k open source systémům je zřejmý a řada renomovaných firem se netají postupným odklonem své obchodní politiky od prodeje softwarových licencí k poskytování zákaznické podpory.

CITeM nemá dosud žádné záruky finančních zdrojů na vývoj nové generace Demus. Musíme tedy zvažovat celou škálu možných řešení, jak skromný vývoj a následný provoz vlastními silami na základě zdarma šířených produktů, tak i komerční variantu představující desítky milionů na vývoj a miliony ročně na provoz.

Hlavní rysy

Datové úložiště

Jádrem systému bude profesionálně spravované datové úložiště, zátěž rozložená na několik geograficky oddělených serverů. Veškerá komunikace zabezpečeným přenosem po internetu.

Vícevrstvá architektura

na uživatelských počítačích pouze tenký klient (tj. běžný prohlížeč jako MS Internet Explorer, Firefox, …) a silný server, sestávající z “muzejní” aplikační vrstvy (dále dělené na uživatelské rozhraní a aplikační logiku) a obecného databázového stroje s objektovým přístupem k datům.
Řečeno srozumitelněji – muzeum musí mít rychlé připojení, personálu stačí běžné (i značně zastaralé) počítače, veškerá data (textová i obrazová a další) budou uložena paralelně na několika vzdálených úložištích se zárukou nepřetržitého zálohování a dlohodobé archivace. Demus bude instalován jen na serveru, to umožní velmi operativní odstraňování chyb, nasazování nových verzí apod.
Doposud byl Demus textovou databází s připojenými obrázky. Nově jej lze chápat jako velkokapacitní archiv multimediálních dat s velmi silnými nástroji pro jejich správu.
Zachovat většinu vymožeností Demusu (pohodlnost, rychlá odezva).

Využívání sdílených tezaurů

Využívání sdílených národních (mezinárodních) autoritních tezaurů (osoby a korporace, geografické názvy, taxonomický systém,…), společných pro knihovny, archivy apod.

Přímé propojení

na systém CES (už žádné diskety a papírové přílohy).

 • Přímé propojení na mapový server, tj. integrace GIS (geografický informační systém).
 • Struktura dat kompatibilní s datovým modelem CIDOC-CRM (model vztahů mezi pojmy).
 • Archivování a výměna dat ve formátu XML (nezávislost na programovém prostředí).
Vícejazyčnost

Snadné vytváření jazykových mutací uživatelského rozhraní, nástroje pro vícejazyčnost obsahu.
Integrované nástroje pro prezentaci na internetu, tj. pro přístup odborné i laické veřejnosti (stačí jen přiměřené nastavení čtecích práv, ale z bezpečnostních důvodů pravděpodobně jen k “cenzurované” kopii dat uložené zcela odděleně na samostatném serveru).

Zajímavé drobnosti

 • Možnost offline prohlížení dat na kapesních počítačích (PDA) v terénu.
 • Bohatě strukturovaný a nastavitelný systém přístupových práv.
 • Online nápověda.
 • Data (obrázky, zvuky, texty) i mimo datové úložiště, kdekoliv na webu, nebo naopak jen na vlastním počítači.
 • Sledování změn v datech (prostý záznam historie změn, navíc u významných údajů/záznamů ukládání verzí).
 • Startovací obrazovka s aktuálními údaji (běžící výpůjčky, nabídky, přírůstky, rozpracované verze).
 • Podpora nemateriálních a nesbírkových fondů (zvukové a obrazové záznamy, faunistika, floristika, pomocný a studijní materiál).
 • Licenční politika: SW zdarma (není u uživatele, ale jen na serveru), platba za přístupový klíč (licenci), za služby (prostor v úložišti vč. údržby a zálohování, hotline, školení).
 • ?Zachovat export pro ISO SEUD (Policie ČR)?

Plán postupu

 • Strategické rozhodnutí: podomácku nebo komerčně?
 • Fundraising!
 • Pracovní skupiny pro tvorbu autoritních tezaurů.
 • Definice cílů a vlastností. Datový model.
 • Rozdělení na funkční části, volba programátorských a testovacích nástrojů, definice rozhraní.
 • Zřízení projektového serveru, včetně vývojářských nástrojů (workgroup funkce, bugzilla).
 • Pořadí oborů – napřed nejžádanější univerzální (Katalog + Evidence) a nejsložitější (Archeologie).
 • Převod dat – přes XML, převod v CITeM.
 • Provozní testování – skupina externích testerů, pokud možno řádně zaplacených.

Uskutečněné kroky

 • Jaro 2005 – předběžná jednání se dvěma kandidáty na subdodavatele databázové a aplikační části.
 • Červen 2005 – studie „Systém pro dokumentaci, evidenci, administraci a prezentaci muzejních sbírek“ pro OMG MK ČR. Možnost přímého napojení Demusu na CES, oživení projektu Česká muzea.
 • Červenec 2005 – společný projekt s NK ČR „Národní autority NK ČR a jejich aplikace v prostředí muzeí a galerií“.
 • Srpen 2005 – interní specifikace požadavků na Demus007 (z ní je odvozen tento stručný veřejný text).
 • Září 2005 – překlad CIDOC-CRM (Conceptual Reference Model).
 • Prosinec 2005 – hledáme možnosti a formy spolupráce na vývoji systému ESMUS s NM Praha.
 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).