Projekt Národní autority v muzeích a galeriích

Národní autority v knihovnáchKnihovny mají Národní autority. Muzea a galerie, ale i archivy a ústavy památkové péče, potřebují něco podobného, mají však poněkud jiné nároky. Projekt „Národní autority v muzeích a galeriích – interoperabilita s NK ČR“ ukazuje možné řešení.

Autority – co to je?

Projekt byl pětiletý (2007-2011) a byl dotován částkou cca 3 miliony Kč. Jádrem řešitelského týmu byli tři pracovníci CITeM (Lenhart, Podolníková, Cigánek), čtvrtým řešitelem byl PhDr. Zdeněk Bartl, vedoucí Oddělení národních jmenných autorit NK ČR. Projekt byl úspěšně dokončen a obhájen 15.5.2012 (závěrečná zpráva), výstupy jsou veřejně dostupné (Autority ke stažení) a MZM-CITeM má povinnost zajistit provoz nejméně pět let.
V teoretické části projektu jde o seznámení s principy, realizací a využíváním autorit ve světě knihovníků, přehled obdobných databází (tezaury, gazeteery, taxonomické systémy) používaných v mezinárodním měřítku, analýzu slovníků a heslářů apod. používaných v systémech pro evidenci a správu muzejních a galerijních sbírek v ČR. Odtud se odvíjí formulace potřeb a možností světa muzeí a dalších paměťových institucí. Ukazuje se, že muzejníci uvítají daleko detailnější informace o osobách, archiváři o korporacích, památkáři o geografických útvarech. Muzejníci také potřebují mnohem obsáhlejší a podrobnější věcné autority pro přesný popis sbírkových předmětů.
Praktická část projektu spočívá ve vybudování muzejní autoritní databáze, nástrojů k jejímu plnění, správě a využívání, a ověření tohoto systému v pilotním provozu. Realizace má formu samostatné muzejní autoritní databáze spravované prostřednictvím upraveného systému Advanced Rapid Library firmy Cosmotron.
Princip řešení je v tom, že na zcela nedotčený systém knihovnických Národních autorit (NA) navazuje samostatný systém Muzejních autorit (MA). Každý záznam v MA navazuje na nějaký záznam v NA a virtuálně k němu přidává další pole. Pověření muzejníci mohou pomocí nově vytvořeného online editoru měnit nejen obsah muzejních polí, ale v případě potřeby i obsah polí v základním knihovnickém záznamu, případně založit nový záznam. Vše je pod kontrolou jak muzejních supervizorů, tak následně supervizorů v NK ČR. Je zajištěna pravidelná synchronizace obsahu obou databází, MA a NA. Pro veřejnost je databáze k dispozici na adrese https://vega.nkp.cz/i2/i2.entry.cls.
Řešení se vzhledem k časovým a finančním limitům projektu soustředilo na personální autority. Při ukončení projektu bylo v muzejní autoritní databázi na 3 tisíce kompletně dořešených a ověřených personálních záznamů, vytvořených na základě dat a práce 5 kurátorů z 5 galerií a muzeí. Příznivým vedlejším efektem pro knihovny a jejich publikum je fakt, že do Národních autorit se dostalo několik stovek zcela nových personálních záznamů a rovněž stovky navazujících záznamů korporací (převážně školy a umělecké skupiny), geografických míst (místa narození a úmrtí) a věcných pojmů (umělecké profese). Navíc se daří v mnoha existujících záznamech odhalit a opravit chyby.
Nejviditelnějším rozšířením personálního záznamu je možnost obsáhlejšího životopisu. Nejpodstatnějším rozšířením však jsou vazby na jiné autoritní záznamy. K tomu je využita jednotná konstrukce tzv. události, která je odvozena od konceptuálního modelu CIDOC CRM. Rozlišuje se pět typů událostí: narození, úmrtí, studium, zaměstnání a členství. Událost je opatřena vazbami na místa, data, osoby a korporace. S výjimkou datování směřují všechny vazby zase na záznamy v autoritní databázi, tj. zase na jednoznačně definované a ověřené údaje.

Na závěr projektu byla zveřejněna XML podoba struktury autoritních záznamů v MA a parametry webové služby pro komunikaci s MA.  To umožňuje tvůrcům muzejního SW zabudovat do jejich produktů online připojení na MA. Pro Demus je to již úspěšně vyzkoušeno.

Byla vypracována a průběžně zdokonalována metodická příručka pro zápis autorit Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií. Beze zbytku ctí metodiku NK ČR pro původní pole a v návaznosti na ní reguluje formu a obsah přidaných muzejních polí. Na závěr projektu byla metodika certifikována Ministerstvem kultury. Výsledkem projektu je i série popularizačních vystoupení a publikací, řada z nich v recenzovaných časopisech. Štafetu dalšího vývoje přebírá společný projekt Národní knihovny a Národního archivu zvaný INTERPI (Interoperabilita paměťových institucí).

Provoz a servis Muzejních autorit je do roku 2016 zajištěn smlouvou mezi Moravským zemským muzeem a firmou Cosmotron spolu s dohodou mezi Moravským zemským muzeem a Národní knihovnou. Práce na plnění databáze pokračují pod vedením MZM CITeM, okruh vyškolených oprávněných kurátorů se postupně rozšiřuje.