CES on-line: Vazba na jiné aktivity a projekty

Projekt CES on-line má vazbu na projekt Národní digitální knihovna (NDK) realizovaný v rámci výzvy č. 07 Integrovaného operačního programu „Elektronizace služeb veřejné správy“, prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy, oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

Projekt NDK v sobě zahrnuje tři hlavní linie:

1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávající o Česku.

2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.

3. Zpřístupnění digitálních dokumentů. Pokud to autorské právo dovolí, bude zdigitalizovaný materiál zpřístupňován volně a zdarma.

Budování NDK v rámci Smart Administration představuje naplnění priority Elektronizace služeb veřejné správy. Její jádro tvoří vybrané digitální objekty, které jsou považovány za základ národního kulturního dědictví. Na centrální národní úrovni se v rámci NDK řeší zejména otázky digitalizace kulturních objektů, vytváření metadat a dlouhodobá ochrana (v Centrálním digitálním depozitáři a lokálních digitálních depozitářích) a zpřístupnění těchto objektů veřejnosti, vše v souladu s platnými standardy a normami.

Realizátorem projektu je Národní knihovna a Moravská zemská knihovna, organizace MK ČR. Realizace nového informačního systému vytvoří předpoklady i pro kvalitní systém pro správu sbírek muzejní povahy na národní úrovni.