CITeM

DEMUS – oborové moduly

moduly.gifDemus byl vytvářen postupně ve formě modulů pro základní muzejní obory (značíme je např. ZOO, BOT, FOT,…) a postupuje ve vývojových stupních (verzích) označených DEMUS, Demus99 a Demus01. Vývoj Demus01 byl ukončen k 25.1.2008 vydáním opravené verze „čistý stůl“. Podrobněji o verzích. Nyní (konec roku 2014) jsou k dispozici již všechny moduly verze Demus10 kromě Archeologie – bez výrazných vylepšení je Demus převáděn do podoby fungující na platformě Access 2010. Převod modulu Archeologie je již téměř dokončen, postup prací uvázl na propojení se systémem SAS, který se v současné době rovněž modernizuje; čekáme na strukturu výstupu ze SAS, abychom mohli přizpůsobit import údajů z této databáze.
Další text se věnuje modulům.

Z jedenácti samostatných modulů je jeden (zvaný Evidence) určen pro chronologickou evidenci (přírůstková kniha). Devět modulů je určeno pro systematickou evidenci (inventární záznamy) a odbornou dokumentaci sbírkových předmětů, říkáme jim sbírkové moduly. Osm z nich je oborových (Archeologie, Botanika, Entomologie, Fotoarchiv, Geologie, Historie, Výtvarné umění, Zoologie ) a jeden je univerzální (Katalog). Jedenáctý je modul pro konzervátory, restaurátory a preparátory (KRP).
demus.gif

Evidence


Chronologická evidence (přírůstková kniha, evidence prvního stupně) a sběr dat ze sbírkových modulů. Tento modul dodáváme zdarma s každým sbírkovým modulem.
První edice (Demus99) od 1.4.1999 je nahrazena druhou edicí (též Demus99) od 15.3.2000, celkem ve 108 muzeích a galeriích. Třetí edice (Demus01) je v distribuci od 15.7.2002, 104 muzeí. Opravené vydání „čistý stůl“ od 3.7.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 12.7.2012.

V souladu se zákonem č.122/citem/wpress/2000 Sb. je smyslem modulu Evidence, aby chronologická evidence (přírůstková kniha) byla:

  1. centralizována pouze na jediném místě v instituci,
  2. závazná, needitovatelná pro odborné pracovníky,
  3. tisknutelná ve stavu k jakémukoliv datu v minulosti.

Současně modul Evidence umožňuje, aby na tomtéž místě byl stručný soupis všech sbírkových předmětů z celé instituce, ze všech oddělení, oborů, fondů, nazýváme jej Inventář. Data ze sbírkových modulů, jichž může být v instituci instalováno mnoho různých na samostatných počítačích nebo v síti, se do modulu Evidence dostávají prostřednictvím exportu a importu. Podobně se v opačném směru z modulu Evidence distribuuje do sbírkových modulů oficiální “přírůstková kniha”. Této opakované výměně říkáme kolotoč dat.

Data v modulu Evidence podléhají přísnějším pravidlům než ve sbírkových modulech. Veškeré změny v chronologické evidenci se protokolují. Změny do systematické evidence nelze v modulu Evidence dělat vůbec, to je záležitost odborných pracovníků a sbírkových modulů Demusu.

Modul Evidence jako jediný umožňuje export dat (přírůstkových a inventárních čísel) do CES. Je to dáno tím, že jako jediný obsahuje za celou instituci jak přírůstková, tak inventární čísla s jejich vzájemnými vazbami, a mezi přírůstkovými jak ta dosud nerozepsaná na inventární, tak i ta již částečně nebo zcela rozepsaná.

Katalog


Univerzální aplikace pro jakékoliv sbírky. Pokrývá potřeby menších muzeí a určitě uspokojí i odborná pracoviště v těch oborech, kde specializovaný modul zatím chybí. Převod dat zaručujeme.
První edici (DEMUS) zveřejněnou 31.8.1997 má asi 30 muzeí, druhou edici (Demus99) od 1.4.1999 má 72 muzeí. Třetí edice (Demus01) je v distribuci od 15.7.2002, 91 muzeí. Opravené vydání „čistý stůl“ od 3.7.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 12.7.2012. Od září 2014 je rovněž v testování jednoho muzea verze Demus10-SQL pro práci v prostředí Access 2010 na uživatelské stanici v síti s připojenou MS SQL databází na serveru.

Aplikace Katalog je určena všem typům muzeí pro rychlé počáteční převedení základních údajů o sbírkách do počítačové podoby. To přinese zejména výhody rychlého třídění a vyhledávání podle libovolných kritérií. Později lze data z této obecné aplikace převést do specializovaných oborových aplikací Demus.

V první a druhé verzi byl Katalog pojat jako velmi zjednodušená aplikace Demusu. Výhodou byla lepší přehlednost a srozumitelnost pro začínající uživatele, nevýhodou zejména omezení opakovatelnosti údajů (jen jeden obrázek, tři materiály, jedna technika, čtyři rozměry). Třetí verze byla přepracována do obecné podoby odpovídající ostatním sbírkovým modulům. Z této třetí verze byla pak přidáním řady dalších vylepšení a bez redukce univerzálnosti ještě odvozena samostatná aplikace pro Historii, je dobré ji brát do úvahy pro jakékoliv sbírky.

Uživatel si může obrazovkový formulář upravit, nepotřebná pole z něj odstranit, u jiných může nastavit kopírování dat z předchozího záznamu. Mnohé údaje se vybírají z roletových nabídek, Některé jsou pevné (katastry), jiné se automaticky doplňují o použité výrazy (názvy předmětů, lokalit,…). Vyplnění záznamu se tak v běžném případě stane otázkou několika sekund, stačí zadat jen data pro daný předmět jedinečná.

V nápovědě je doporučení, jak využívat obecně postavený formulář pro speciální potřeby oborových sbírek. To je důležité pro snadný pozdější převod dat do speciálních oborových aplikací.

Archeologie


První edice (Demus01) od 17.2.2006 (26 muzeí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 25.1.2008.

Archeologický modul je ze všech nejkomplexnější. Ústředním bodem je PŘEDMĚT, movitý archeologický nález. Demus umožňuje jej popsat, zařadit a dát do souvislostí. K popisu a zařazení předmětu slouží základní formulář nazvaný Sbírky, k zachycení souvislostí pak řada dalších formulářů jako Objekty, Výzkumy, Komponenty, Lokality, Literatura, Adresář, Osobnosti atd. s možností mezi nimi všemi směry přeskakovat.

Data předmětů lze převést z univerzálního modulu Demus Katalog, používaného archeology před vznikem specializovaného modulu archeologického. Vzhledem k velké variabilitě dat není tento převod zabudován přímo do Demusu, ale je řešen individuálně zdarma autorským pracovištěm jako ručně regulovaná hromadná konverze. Jako vždy v Demusu lze ke každému předmětu, lokalitě, výzkumu, objektu atd. připojit neomezený počet obrázků a jiných datových souborů.

Data lokalit je možné hromadně převzít ze SASu, upravit a přidávat vlastní. Struktura záznamu lokality vychází ze SASu. Demus nabízí bohaté možnosti vzájemných přepočtů souřadnic zeměpisných (stupně), rovinných (kilometrová síť) a mapových (mm od okrajů mapy). Dodatečně lze přidávat další hraniční body lokality i v jiném souřadnicovém systému. Při ručním zápisu starých lokalit lze přebírat přibližné zeměpisné souřadnice ze seznamu katastrů a zpřesňovat až dodatečně.

Většina slovníků v nabídkových roletkách je pevná a závazná.
Ze SAS jsou převzaty kultury, aktivity, druhy objektů, areály, zdroje.
Z AISM (Dr.Salaš) jsou převzaty výzdoby (s úpravami), povrchy, kompletnost (s úpravami), terénní tvary, …

Nově byly pod vedením Mgr. Kalábkové vytvořeny slovníky pro skupiny (materiálové i interpretační), názvy předmětů, materiály, techniky, povrchy, úpravy povrchů, barvy, rozměry, půdorysy, profily, části, … Nabídky z rozsáhlých slovníků jsou pro přehlednost omezeny vždy jen na příslušnou materiálovou skupinu a lze je přepínat z tematického na abecední řazení hesel.

Demus pro archeologii nabízí celkem 188 různých tiskových sestav, jejich podobu lze ještě před tiskem upravit např. ve Wordu. Demus umožňuje export dat do bezpečnostního systému ISO SEUD.

Pětidílná animovaná prezentace je zde: 1.díl, 2.díl, 3.díl, 4.díl, 5.díl

Styčnou osobou mezi uživateli archeologické aplikace a programátorským pracovištěm je Mgr. Pavlína Kalábková, UP Olomouc, pavlina.kalabkova@upol.cz.

Botanika


První edice (DEMUS) od 25.5.1998 (asi 15 muzeí). Druhá edice (Demus99) od 12.2.2001 (21 muzeí). Třetí edice od 11.2.2003 (22 muzeí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 3.7.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 15.10.2013.

Aplikace je určena pro evidenci herbářových položek. umožňuje však i záznam floristických dat.

Základní osa aplikace vede od co nejpohodlnějšího zápisu sběrů k tisku etiket na herbářové listy (tzv. sched). Uložená data je možno různě řadit, vyhledávat a prohlížet. Vedle tisku sched a muzejních katalogizačních karet je připravena celá řada přehledových tiskových sestav. Sestavy lze před tiskem ještě upravit textovým editorem Word.

Ke každému záznamu (herbářové položce) lze připojit neomezený počet obrázků, nebo i jiných dokumentů (textů, zvukových záznamů, videosekvencí) a neomezený počet odkazů na literaturu.

Součástí aplikace je slovník jmen. Vedle jmen druhů jsou zde i jména rodů, čeledí, řádů atd. Slovník obsahuje cca 7 000 jmen vyšších rostlin středoevropské flory včetně synonym a českých jmen (Dr. Sutorý, MZM Brno, dle Kolbek 1982), cca 40 500 jmen hub (z různých zdrojů sestavil J. Slavíček, Hradec Králové), cca 1700 jmen mechorostů (Dr. Novotný, MZM Brno), cca 2800 lišejníků, cca 4 600 jmen řas (Dr. Skácelová, MZM Brno), původně vše ze slovníků Dr. Blehové z Nitry.

Jména druhů se nejsnáze zadávají zápisem několika písmen a dohledáním v nabídce. Program upozorňuje na synonyma, přednostně nabízí validní jméno, zvolené jméno nabízí příště jako přednostní. Vyhledávání však bude úspěšné při zadání kteréhokoliv ze synonym. Lze vyhledávat i podle čeledí, řádů, tříd atd. Ke každé herbářové položce lze zaznamenat neomezený počet redeterminací.

Uživatel si může nepotřebná pole z formuláře odstranit, u jiných může nastavit kopírování dat z předchozího záznamu. Vyplňování záznamu se tak v běžném případě stane otázkou několika sekund, stačí zadat několik prvních písmen druhu a drobně upravit ekologickou charakteristiku.Pro každou lokalitu lze vybrat katastr z úplného seznamu 13 173 českých a 3 539 slovenských katastrů, nabídku lze omezit jen na určitý okres. Podle zeměpisných souřadnic se automaticky doplní čtverec a mapa, ale i naopak ze čtverce se spočtou souřadnice.

Styčnou osobou mezi uživateli botanické aplikace a programátorským pracovištěm byl určen Dr. Karel Sutorý, MZM Brno, ksutory@mzm.cz.

Entomologie


První edice (DEMUS) od 16.9.1998 (asi 8 muzeí). Druhá edice (Demus01) od 12.10.2004 (10 muzeí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 23.11.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 20.12.2013.

Aplikace je určena nejen pro entomologii, ale pro celou zoologii bezobratlých. Umožňuje jak dokumentaci sbírek, tak i faunistických pozorování. Toleruje hromadnou evidenci po čeledích apod., splňuje však přitom muzejní požadavky na jedinečnost inventárních čísel. Využívá propracovaného systému přenosu dat z kartotéky lokalit a sběrů (terénní deník).

Uložená data je možno různě řadit, vyhledávat a prohlížet. Vedle tisku lokalitních a determinačních lístků v počtech a skladbě dle přání uživatele jsou připraveny přehledové tiskové sestavy, lze je před tiskem upravit ještě editorem Word.

Ke každému záznamu lze připojit neomezený počet obrázků, případně jiných datových souborů (zvuk, videosekvence, text,…) Je zahrnut výpujční systém, tedy zejména tisk reversů. Podobně je řešena příprava výstav, ošetření, inventarizace apod. Na rozdíl od většiny ostatních muzejních oborů není v entomologii export dat do systému ISO SEUD.

Součástí aplikace je taxonomický systém. Vzhledem k obrovským počtům druhů je slovník dodáván úplný jen do úrovně řádů a jen v některých čeledích propracovaný až do druhů. Každý uživatel si může oblast svého zájmu doplnit sám. Slovník obsahuje zatím skoro 19 tisíc jmen středoevropské entomofauny. Propracované jsou možnosti exportů a importů.

Jména druhů ve sbírce se nejsnáze zadávají zápisem několika písmen a dohledáním v nabídce. Program upozorňuje na synonyma, přednostně nabízí validní jméno, zvolené jméno nabízí příště jako přednostní. Vyhledávání však bude úspěšné při zadání kteréhokoliv ze synonym. Lze vyhledávat i podle čeledí, řádů, atd.

Uživatel si může nepotřebná pole z formuláře odstranit, u jiných může nastavit kopírování dat z předchozího záznamu. Vyplňování záznamu se tak v běžném případě stane otázkou několika sekund, stačí zadat datum sběru a několik prvních písmen druhu.

Pro každou lokalitu lze vybrat katastr z úplného seznamu 13 173 českých a 3 539 slovenských katastrů, lze se omezit na určitý okres. Podle zeměpisných souřadnic se automaticky doplní čtverec a mapa, ale i naopak ze čtverce se spočtou souřadnice.

Styčnou osobou mezi uživateli entomologické aplikace a programátorským pracovištěm byl určen Dr Bohuslav Mocek, MVČ Hradec Králové, b.mocek@muzeumhk.cz.

Animovaná prezentace entomologického modulu je zde.

Fotoarchiv


První edice (Demus99) od 17.7.2000 (21 muzeí). Druhá edice (Demus01) od 23.10.2002 (37 muzeí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 3.7.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 31.1.2013.

Aplikace Fotoarchiv v sobě spojuje dokumentaci výtvarné (umělecké) fotografie a dokumentační fotografie. Umožňuje dokumentaci sbírkových i nesbírkových předmětů, doprovodného materiálu. Počítá nejen s klasickou, ale i s digitální fotografií. Ke každému předmětu lze uvést neomezený počet rozměrů, materiálů, technik, autorů, titulů, výstav, atd. a neomezený počet doprovodných obrázků, digitálních kopií.

Současně však Demus umožňuje i maximálně zjednodušený a tedy rychlý zápis jen základních údajů. Brzy lze tak využít výhod rychlého řazení a vyhledávání podle libovolných kritérií. Později lze data postupně doplňovat a rozšiřovat. Data je možno prohlížet, řadit a vyhledávat mnoha různými způsoby.

Data jsou uložena v systému tabulek propojených relacemi. Např. údaje o autorovi nejsou zapsány znovu (a jinak) u každého jeho díla, ale jen na autorově “kartě” v tabulce Osobnosti. Na záznamy o jeho dílech se tyto údaje automaticky promítají. Podobně je to s údaji o ateliéru, o akvizici, výstavě, katalogu. Uživatel může tyto pomocné tabulky a slovníky naplnit předem, nebo je může vyplňovat průběžně při odkazu na nového autora, výstavu, atd. Nechce-li, nemusí je však vyplňovat vůbec. Tabulky pak slouží pak jen jako seznam jmen autorů, seznam přírůstkových čísel, atd.

Styčnou osobou mezi uživateli aplikace Fotoarchiv a programátorským pracovištěm je pan Jiří Zikmund, MVČ Hradec Králové, j.zikmund@muzeumhk.cz.

Geologie (s paleontologií a mineralogií)


První edice (Demus01) od 19.4.2004, oprava 8.6.2004 (12 muzeí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 3.7.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 10.12.2013.

Aplikace je určena nejen pro geologii v užším smyslu, ale i pro mineralogii, petrografii, paleontologii. Pro každý z těchto oborů je připravena jiná modifikace základního formuláře a jiné modifikace tiskových výstupů. Data jsou však interně ukládána v jednotné společné struktuře pokrývající všechny uvedené obory.

Bohatě se využívá různých pomocných slovníků. V paleontologii se nabízí hierarchický taxonomický systém, dodává se však nevyplněný. Další slovníky (minerály, horniny, stratigrafie, regiony, litostratigrafie) jsou naplněny předem ze slovníků České geologické služby. Některé slovníky jsou individuální a na počátku prázdné, např. lokality. Jiné slovníky jsou obecné, např. katastry, okresy, kraje, státy.

Většina polí má roletové nabídky a nejsnáze se proto zadávají zápisem několika písmen a dohledáním v nabídce. Program upozorňuje na podezřelé okolnosti, např. u taxonomického systému na synonyma, přednostně nabízí validní jméno, zvolené jméno nabízí příště jako přednostní. Vyhledávání však bude úspěšné při zadání kteréhokoliv ze synonym. Lze vyhledávat i podle čeledí, řádů, atd.

Uživatel si může nepotřebná pole z formuláře odstranit, u jiných může nastavit kopírování dat z předchozího záznamu. Vyplňování záznamu se tak v běžném případě stane otázkou několika sekund, obvykle stačí zadat jen několik prvních písmen do několika jedinečných polí, ostatní se doplní a překopíruje “samo”.

Uložená data je možno různě řadit, vyhledávat a prohlížet. Vedle tisku klasických muzejních karet v několika variantách jsou připraveny přehledové tiskové sestavy, lze je před tiskem upravit ještě editorem Word.

Ke každému sbírkovému záznamu lze připojit neomezený počet dalších datových souborů, nejčastěji obrázků. Je zahrnut výpůjční systém, tedy zejména tisk reversů. Podobně jsou řešeny záznamy o ošetření, o výstavách, o inventarizačních revizích. Dále je zahrnut export dat do systému ISO SEUD.

Pro styk mezi uživateli geologické aplikace a programátorským pracovištěm byla určena trojice Dr. Sejkora (NM Praha, jiri.sejkora@nm.cz), Mgr. Cempírek (MZM Brno, jcemp@sci.muni.cz).a Dr. Ivanov (MZM Brno).

Historie


První edice (Demus01) od 18.5.2005, 12 muzeí. Opravené vydání „čistý stůl“ od 23.11.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 9.11.2012.

Slučuje v sobě muzejnické a archivářské zpracování sbírek, tj. dovede tisknout klasické archivní inventáře.

Aplikace Historie je určena pro historické sbírky, zejména s ohledem na splnění muzejnických a archivářských požadavků současně, bez nutnosti dvojí práce. Aplikace je odvozena z univerzální aplikace Katalog doplněním aparátu pro tisk archivních pomůcek (archivní inventář) a převzetím většiny vymožeností z novějších specializovaných modulů. Lze ji tedy považovat i za novou verzi Katalogu. Umožňuje podrobný popis sbírkových předmětů, ke každému lze uvést neomezený počet rozměrů, materiálů, technik, autorů, výstav, ošetření atd. a zejména neomezený počet obrázků. Současně však umožňuje i maximálně zjednodušený a tedy rychlý zápis jen základních údajů o sbírkách. Brzy lze tak využít výhod rychlého řazení a vyhledávání podle libovolných kritérií. Později lze data postupně doplňovat a rozšiřovat.

Data je možno prohlížet, řadit a vyhledávat mnoha různými způsoby. V nabídce je přes 100 různých tiskových výstupů. Pokrývají celou agendu správy sbírek, od karet přes inventární a lokační seznamy, popisky, katalogy a reversy až po protokol o vyřazení. Ze stejných dat je možno pohodlně tisknout plnohodnotný archivní inventář. Data lze exportovat do podoby pro výměnu s jinými uživateli Demusu, s jinými databázovými systémy, do podoby pro vystavení databáze na internetu.

Data jsou uložena v systému tabulek propojených relacemi. Např. údaje o autorovi nejsou zapsány znovu (a jinak) u každého jeho díla, ale jen na autorově “kartě” v tabulce Osobnosti. Na záznamy o jeho dílech se tyto údaje automaticky promítají.

Podobně je to s údaji o akvizici, zápůjčce, výstavě, katalogu, ošetření. Uživatel může tyto pomocné tabulky a slovníky naplnit předem, nebo je může vyplňovat průběžně při odkazu na nového autora, zápůjčku, výstavu, atd. Nechce-li, nemusí je však vyplňovat vůbec. Tabulky pak slouží pak jen jako seznam jmen autorů, seznam přírůstkových čísel, čísel reversů, atd.

Na podobě aplikace se rozhodující měrou podílela Mgr. Kovářová, Přerov, skolstvi@prerovmuzeum.cz.

Prezentace tohoto modulu je zde.

Výtvarné umění


Volné i užité. První edice (DEMUS) od 1.12.1996 (asi 45 galerií a muzeí). Druhá edice (Demus99) od 15.3.2000 (43 galerií a muzeí). Třetí edice (Demus01) od 26.11.2002 (55 institucí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 3.7.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 29.5.2013.

Aplikace Výtvarné umění v sobě spojuje dokumentaci volného i užitého umění, spojuje “galerijní” i “muzejní” pojetí. Pokrývá celou agendu od nabídkových listů přes karty, reversy apod., až k vyřazování. Umožňuje velmi podrobný popis sbírkových předmětů, ke každému lze uvést neomezený počet rozměrů, materiálů, technik, autorů, titulů, výstav, atd. a zejména neomezený počet obrázků. Současně však umožňuje i maximálně zjednodušený a tedy rychlý zápis jen základních údajů o sbírkách. Brzy lze tak využít výhod rychlého řazení a vyhledávání podle libovolných kritérií. Později lze data postupně doplňovat a rozšiřovat.

Data je možno prohlížet, řadit a vyhledávat mnoha různými způsoby. V nabídce je 130 různých tiskových výstupů. Pokrývají veškeré “papírování” od nabídkových listů přes protokol nákupní komise, smlouvy, karty, inventární a lokační seznamy, popisky, katalogy a reversy, až po protokol o vyřazení. Demus kontroluje návaznost souvisejících akcí (výstava, zápůjčka, revize, ošetření), upozorňuje na prošlé lhůty apod.

Data jsou uložena v systému tabulek propojených relacemi. Např. údaje o autorovi nejsou zapsány znovu (a jinak) u každého jeho díla, ale jen na autorově “kartě” v tabulce Osobnosti. Na záznamy o jeho dílech se tyto údaje automaticky promítají. Podobně je to s údaji o akvizici, zápůjčce, výstavě, katalogu, ošetření. Uživatel může tyto pomocné tabulky a slovníky naplnit předem, nebo je může vyplňovat průběžně při odkazu na nového autora, zápůjčku, výstavu, atd. Nechce-li, nemusí je však vyplňovat vůbec. Tabulky pak slouží pak jen jako seznam jmen autorů, seznam přírůstkových čísel, čísel reversů, atd.

Aplikace odpovídá platné zákonné úpravě (zejména zákon č. 122/citem/wpress/2000 Sb.). Dále je zahrnut export dat do systému ISO SEUD. Důkladně je ošetřeno předávání dat, jak úplných v rámci téže instituce, tak i “cenzurovaných” mezi institucemi navzájem.

Garantem odborného obsahu je Dr. Dagmar Jelínková, Metodické centrum NG, jelinkova@ngprague.cz.

Zoologie


První edice (DEMUS) od 13.11.1997 (asi 15 muzeí). Druhá edice (Demus01) od 22.9.2003 (18 muzeí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 23.11.2007. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 8.10.2013.

Umožňuje i záznam faunistických pozorování.

Aplikace je určena pouze pro zoologii obratlovců. Pro dokumentaci bezobratlých je použitelná jen nouzově, porovnejte se samostatnou aplikací Entomologie. Zoologická aplikace má vedle dokumentace sbírek i pomocnou část pro záznamy pozorování, využívá se mnoha společných pomocných komponent. Jsou to zejména centrálně dodávané slovníky jmen v taxonomickém systému (latinsky i česky) a individuálně naplňované kartotéky lokalit.

Uložená data je možno různě řadit, vyhledávat a prohlížet. Vedle tisku muzejních katalogizačních karet je připraveno několik přehledových tiskových sestav. Sestavy lze před tiskem ještě upravit textovým editorem Word.

Ke každému záznamu lze připojit neomezený počet obrázkových či jiných souborů, např. se zvukovými záznamy a videosekvencemi. Je zahrnut výpujční systém, tedy zejména tisk reversů. Dále je zahrnut export dat do systému ISO SEUD.

Součástí aplikace je slovník jmen. Vedle jmen druhů jsou zde i jména rodů, čeledí, řádů atd. Slovník obsahuje zatím 1100 jmen středoevropské fauny obratlovců (Mgr. Lemberk, Pardubice).

Jména druhů se nejsnáze zadávají zápisem několika písmen a dohledáním v nabídce, česky nebo latinsky. Program upozorňuje na synonyma, přednostně nabízí validní jméno, zvolené jméno nabízí příště jako přednostní. Vyhledávání však bude úspěšné při zadání kteréhokoliv ze synonym. Lze vyhledávat i podle čeledí, řádů, tříd atd.
Ke každému záznamu lze zaznamenat neomezený počet redeterminací.

Uživatel si může nepotřebná pole z formuláře odstranit, u jiných může nastavit kopírování dat z předchozího záznamu. Vyplňování záznamu se tak v běžném případě stane otázkou několika sekund, stačí zadat několik prvních písmen druhu a drobně upravit ekologickou charakteristiku lokality.

Pro každou lokalitu lze vybrat katastr z úplného seznamu katastrů ČR a SR, lze se omezit na určitý okres. Podle zeměpisných souřadnic se automaticky doplní čtverec a mapa, ale i naopak ze čtverce se spočtou souřadnice.

Garantem odborného obsahu je Mgr. Vladimír Lemberk, VČM Pardubice, ve druhé edici Mgr. Zdeněk Vermouzek, VM Olomouc, posléze Muzeum Komenského Přerov, verm@prerovmuzeum.cz.

Konzervátorsko-restaurátorský modul (KRP)


První edice (Demus01) od 30.6.2006 (6 muzeí). Opravené vydání „čistý stůl“ od 25.1.2008. Čtvrtá edice (Demus10) je v distribuci od 21.3.2014.

KRP modul vznikl až jako poslední, dodatečně, navíc. Původně byly záznamy o ošetření řešeny jen poměrně jednoduše v jednotlivých sbírkových modulech. Celý KRP zásah byl popsán prakticky jen v jediném nestrukturovaném textovém poli (členitější to je jen v Archeologii). Vedle jednoduchých KRP zpráv bylo možno v některých modulech tisknout i zprávy bohatěji strukturované, včetně obrázků, předpokladem bylo používání dohodnutých identifikátorů v textu.

KRP modul navádí svou promyšlenou strukturou k velmi bohatému popisu zásahu, nabízí možnost připojit neomezený počet obrázků a jiných dokumentů ilustrujících analýzy a postup ošetření, rovněž neomezený počet odkazů na literaturu a konzultace. Nabízí zásobník názvů obvyklých analýz, prefabrikovaná doporučení a formulace rizikových faktorů v závislosti na materiálu. Zejména však poskytuje velmi bohatě strukturované tisky konzervátorských karet, restaurátorských zpráv, konzervátorsko-restaurátorské dokumentace a dalších v několika variantách, s prakticky neomezeným obrazovým doprovodem.

Popisy ošetřovaných předmětů lze přebírat importem ze sbírkových modulů a v případě potřeby v KRP i dále upravovat. Při shodném zásahu na více předmětech umožňuje popsat zásah jen jednou a přejímat informace k jednotlivým předmětům. Záznamy o provedeném ošetření se pak exportem zase předávají do sbírkových modulů, se zvláštním zřetelem na zvýraznění doporučení a rizik týkajících se jednotlivých předmětů.

Odborným garantem byl za Komisi konzervátorů-restaurátorů při AMG Bc. Petr Polášek, DiS., MZM Brno, ppolasek@mzm.cz. Animovaná prezentace KRP modulu je zde.

Numismatika, historie, technické sbírky a etnografie zůstavají ve stadiu zadání.

Bibliofilie (a staré tisky) – rozpracované zadání, pokusná verze jen v jedné galerii.

Další obory zůstávají ve stadiu první analýzy potřeb uživatelů.

Statistika k 31. 12. 2012

Počet institucí s licencemi Demus01

Počet institucí s licencemi Demus01

Počty institucí s licencemi Demus99 a Demus01

Počty institucí s licencemi Demus99 a Demus01

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).