Restitution-Art

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Moravským zemským muzeem připravilo a průběžně aktualizuje na stránkách serveru www.restitution-art.cz seznam uměleckých děl v majetku České republiky, která kdysi byla nebo mohla být vlastnictvím obětí holocaustu. Zveřejněný seznam má zejména sloužit původním majitelům, jejich potomkům a pozůstalým manželům k základní orientaci, kde mohou uplatnit žádost o navrácení uměleckých děl, arizovaných v průběhu holocaustu, po válce původním majitelům nevrácených a znovu zcizených komunistickým režimem. Kromě státních sbírek jsou taková umělecká díla také ve sbírce Židovského muzea v Praze, informace o nich je možné získat na stránce www.jewishmuseum.cz.

Zveřejnění uměleckého díla na této stránce neznamená, že bude automaticky vráceno tomu, kdo se o ně přihlásí. Žadatel musí jednoznačně prokázat, že je žadatelem oprávněným podle zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb.,kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Citovaný zákon, jehož text je uveden na samostatné stránce, umožňuje navrácení uměleckých děl z majetku České republiky fyzickým osobám, jejich manželům a potomkům, pokud k odnětí díla došlo v důsledku převodu nebo přechodu vlastnického práva v období od 29. září 1938 do 4. května 1945, které byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb.

V seznamu jsou u každého uměleckého díla uvedeny název a sídlo organizace, která je příslušná s tímto dílem hospodařit. Původní vlastník, jeho pozůstalý manžel nebo jeho potomci adresují tudíž žádost o navrácení díla této organizaci. Pokud mají tyto oprávněné osoby povědomost o jiných uměleckých dílech, jejichž navrácení zákon č. 212/2000 Sb. umožňuje, s nimiž jsou příslušné hospodařit státní organizace, ale v seznamu nejsou tato díla uvedena, postupují stejným způsobem. Případné spory při uplatňování nároků rozhodují soudy v České republice.

Ministerstvo kultury zveřejňuje umělecká díla ze státních sbírek jako pomoc žadatelům o jejich navrácení, s úctou k jejich původním vlastníkům - obětem holocaustu - a s respektem k jejich potomkům. Usnesením vlády České republiky vzniklo k 1. listopadu 2001 při Akademii věd ČR "Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války", které bylo v roce 2012 transformováno na obecně prospěšnou společnost (www.cdmp.cz), jejímž zakladatelem je Ministerstvo kultury. Centrum provádí především heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech, týkající se majetkových převodů a pomáhá také vyhledávat další umělecká díla, která patřila obětem holocaustu.