Muzeum umění Olomouc - stručně o sbírce
 

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 v rámci Vlastivědného muzea.

Po osamostatnění v roce 1989 získalo budovu v centru města s bohatou historií (již v roce 1243 zde byl zřízen útulek pro malomocné), jejíž poslední přestavby proběhly v letech 1915 – 1920 v duchu pozdní secese. Od roku 1991 pak probíhala adaptace budovy pro muzejní účely.

V současné době stávající objekt pod názvem Muzeum moderního umění slouží výstavám a expozicím výtvarné kultury 20. a 21. století, Instituce spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury).

Arcidiecézní muzeum bylo založeno v roce 1998 jako součást Muzea umění a je prvním muzeem tohoto typu v dějinách naší země. Od roku 1999 byly pro potřeby muzea rekonstruovány objekty kapitulního děkanství na olomouckém Přemyslovském hradě. V roce 2006 byl zpřístupněn areál Arcidiecézního muzea, dokumentující tisíciletý vývoj lokality, od pozůstatků paláců biskupského a knížecího přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry.

Od poloviny roku 2007 je otevřeno také odloučené pracoviště – Arcidiecézní muzeum Kroměříž. V jeho správě je více než 130 000 sbírkových předmětů arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Muzeum umění je jednou z největších institucí svého druhu v českých zemích, spravuje asi 60 tisíc sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, kresby, grafiky, architektury a dalších oborů. Akviziční činnost je zaměřena zejména na české umění 20. století. Dlouhodobě je v Muzeu umění deponována i část Obrazárny olomouckých arcibiskupů.

Malířskou sbírku starého umění tvoří kolekce italského umění 14. až 18. století (B. Cavallino, P. F. Mola, A. Carracci aj.), flámské a holandské umění 16. až 18. století (P. Schoubroeck, H. Bol aj.) a menší soubory francouzských, španělských a anglických umělců (W. Hogarth). Soubor středoevropských malířů 15. až 18. století reprezentují díla M. Gundelacha, W. Heimbacha, J. Spielenbergera, K. Škréty a dalších. Součástí sbírky starého umění je také kolekce umění 19. století, zaměřená především na česko-rakouskou oblast. Mimo díla rakouských malířů (H. Makart) a miniaturistů (M. M. Daffinger, J. Haier) jsou to především obrazy členů rodiny Mánesů, J. Navrátila, A. Chittussiho, V. Brožíka, J. Schikanedra a dalších.

Malířská sbírka umění 20. století mapuje vývoj moderního umění u nás od počátku století až po současné tendence v dílech J. Preislera, B. Kubišty, J. Zrzavého, F. Tichého, V. Špály, Toyen, E. Filly, F. Hudečka, J. Čapka, R. Piesena, M. Medka, V. Kokolii, P. Nikla aj.

V sochařské sbírce jsou zastoupeni významní čeští umělci od konce 19. století po současnost (J. V. Myslbek, F. Bílek, J. Štursa, O. Gutfreund, L. Zívr, H. Wichterlová, E. Kmentová, O. Zoubek a další). Muzeum vlastní také kvalitní sbírku medailí a plaket, především českých tvůrců 19. a 20. století.

Grafická sbírka zahrnuje rozsáhlou kolekci volných grafických listů od 15. století po současnost. Je zde zastoupena grafika italská pracemi G. Ghisiho, flámská, holandská a francouzská díly J. Callota a dalších. Soubor grafik starých mistrů 15. až 18. století obsahuje díla A. Altdorfera, A. Carracciho, L. Cranacha st., V. Hollara, G. B. Piranesiho aj. V početném souboru rakouské a německé grafiky 19. století převládá vedutistická orientace. Českou grafiku 20. století reprezentují díla J. Váchala, F. Konůpka, J. Istlera, V. Boudníka, A. Kučerové ad. Sbírku užité grafiky tvoří především exlibris např. J. Mánesa, M. Alše, A. Muchy, F. Bílka.

Sbírka kresby zahrnuje kolekce kreseb starých mistrů od 16. do 18. století, např. benátskou (C. Caliari), římskou (C. Maratti) a flámskou (L. F. Dubourg). Samostatný soubor tvoří česká kresba 19. století (J. Bergler, J. Mařák, V. Brožík, L. Marold, M. Pirner) a kolekce kresby 20. století (A. Mucha, J. Preisler, M. Švabinský, J. Zrzavý, F. Muzika, A. Hoffmeister, A. Šimotová, J. Kolář, L. Novák, S. Kolíbal, E. Kmentová, D. Chatrný), včetně kolekce tzv. autorské knihy.

Sbírka fotografií 20. století představuje menší kolekci fotografů české i moravské provenience (O. Lenhart, J. Svoboda, skupina DOFO, J. Saudek aj.).

Sbírka architektury se stala významným specifikem ve fondech Muzea umění (soustřeďuje se především na dokumentaci moravské a slezské architektury 19. a 20. století: A. Arche, C. Sitte, D. Jurkovič, L. Šlapeta).