Prezentace aplikace CESik

Pro všechny, kdo používají k zápisu změn v Centrální evidenci sbírek aplikaci CESik, je k dispozici prezentace, kterou mnozí z vás částečně viděli při školeních v poslední době. Můžete si stáhnout jak základních pár snímků prezentace ve formátu PPS, tak vše včetně poznámkového aparátu lektora ve formátu PDF.

Prezentujte svou sbírku v CES slovem i obrazem na internetu

Od 1. prosince 2006 byla do provozu uvedena inovovaná internetová veřejná verze Centrální evidence sbírek (CES). Pro vás, správce sbírek, se otevřela nová možnost virtuální prezentace sbírek a jejich odborné správy.
Více…

Program Kulturní aktivity MK ČR

Na stránkách Ministerstva kultury ČR byl dnes vyhlášen konkurz umožňující muzeím (resp. jejich zřizovatelům) získat finanční podporu na doplnění digitální prezentace svých sbírek na vlastním webu nebo stránkách Centrální evidence sbírek.


Více…

Co je to CES?

CES (Centrální evidence sbírek) vychází z těchto dokumentů:

CES zahrnuje vedle sbírek muzeí a galerií zřízených státem, kraji a obcemi i sbírky soukromé. Databázi CES udržuje Ministerstvo kultury. V databázi je stručný textový popis každé sbírky a prostý výčet evidenčních (přírůstkových nebo inventárních) čísel předmětů ve sbírce. Nejsou tam žádné názvy ani popisy jednotlivých předmětů. Postupně se k záznamům o sbírkách připojují ilustrační obrázky.

Databáze CES je veřejně přístupná. Zahrnuje přibližně 300 sbírek členěných na 2300 podsbírek, celkem asi 17 milionů evidenčních čísel sbírkových předmětů (nezaměňujte s počtem fyzických předmětů, pod jedním číslem jsou často i stovky či tisíce kusů).

CESik – představení

cesikAktualizováno 5.8.2011
Co je to CES?
Základní komunikace se správcem CESu (přihláška, žádost o vývoz) musí být v papírové formě. Vlastní data je však možné a žádoucí dodávat v elektronické podobě. Ušetří se tím množství práce a chyb při přepisování. K přípravě dat slouží správcům sbírek CESik (pomocníček CESu). Jde nejen o ruční zápis, ale také o přebírání dat z různých systémů počítačové evidence sbírek.
CESik zajišťuje i zpětnou vazbu. Prostřednictvím vlastní databáze porovnává výpis z evidence u správce sbírek s výpisem z CESu a umožňuje zadávat změny a opravy do CESu.
CESik tedy je nástroj pro efektivnější komunikaci správců sbírek se správcem CESu.

Základní funkce CESiku
1. Ruční zápis evidenčních čísel předmětů a charakteristik sbírek do databáze CESik.
2. Import (aktualizace) čísel z jakékoliv systému evidence a dokumentace sbírek, např. Demus, Bach,… prostřednictvím textového souboru.
3. Export požadavků na zápis a změny čísel a charakteristik do CESu, ve formě souboru MS Access. Prvotní žádost o zápis do CESu musí být podána i v papírové formě, žádost o změny stačí jen v elektronické formě.
4. Kontrola databáze v CESiku proti výpisu z CESu v podobě textového souboru.
5. Příprava požadavků na změny a opravy v CESu.

Technická data CESiku
CESik je určen pro práci v síti i na samostatných počítačích.
CESik je vytvořen v MS Access 97 a je distribuován ve čtyřech variantách:
1. Jako aplikace vyžadující MS Access 97 nebo jeho zástupný RunTime modul.
2. Jako aplikace vyžadující MS Access 2000.
3. Jako aplikace vyžadující MS Access 2002 nebo 2003 nebo 2007 nebo 2010.
4. Jako aplikace zahrnující RunTime a nevyžadující tedy MS Access.
Všechny varianty pracují už všech počítačích běžných v roce 2004 (procesor 486 nebo vyšší, RAM alespoň 8MB, Windows 95, 98, 2000, NT, XP, Vista a za určitých podmínek i Windows 7). Předpokladem pro instalaci je alespoň 10MB volného prostoru na disku, pro instalaci RunTime ještě dalších 10MB, pro instalaci XP Mode ve Windows 7 ještě 15GB.

Co CESik není
CESik rozhodně není program pro majetkovou evidenci a odbornou dokumentaci muzejních sbírek. Na to jsou speciální systémy, např. Demus, Bach, …
CESik není program pro přímou editaci dat v CESu, ani pro jejich prohlížení.


Schema předávání dat.

Jak CESik získat?
Z pověření Ministerstva kultury ČR program CESik vyvinulo a zdarma šíří CITeM (MZM Brno). CESik si můžete buď stáhnout, nebo vyžádat na CD.

Doporučení
Napřed si stáhněte pouze samostatnou nápovědu, uložte ji kamkoliv, rozzipujte, dostanete dva soubory (cesik.hlp a cesik.cnt), poklepáním na cesik.hlp nápovědu otevřete. Přečtěte a případně vytiskněte užitečné kapitoly. V nápovědě najdete podrobnější návod ke stažení a instalaci CESiku, než je zde.
Instalační soubory CESiku (všechny varianty pro různé verze Accessu) byly vytvořeny k 18.2.2004. V každém z nich je obsažena i nápověda, ovšem ve stavu k 18.2.2004, a v tom stavu se také instaluje. Protože jsme však od té doby nápovědu mnohokrát vylepšovali a i do budoucna počítáme s její aktualizací, doporučujeme vždy před prací s CESikem (obvykle jednou za čtvrt nebo půl roku) stáhnout nápovědu aktuální. Vždy pak po rozzipování nahraďte soubory CESik.hlp a CESik.cnt ve složce, kde máte CESik instalovaný, standardně C:\Program Files\cesik121\.
Nápověda

Návod k instalaci

Kompletní program CESik 1.2.1
CESik 1.2.1 pro Access 97.
CESik 1.2.1 pro Access 2000.
CESik 1.2.1 pro Access 2002, 2003, 2007, 2010.
CESik 1.2.1 + RunTime.

Všechny soubory jsou komprimované, nemáte-li nic na rozbalení, stáhněte si program EasyZIP.

Na vyžádání můžete dostat kompletní CESik 1.2.1 na CD.

Pokud si chcete MS Access pořídit, tak, jste-li členy AMG, máte možnost koupit celý MS Office professional (obsahuje Access, Word, Excel a další) dle smlouvy AMG – Microsoft za 70 Euro, tj. cca 1900 Kč bez DPH, licence samostatné aplikace Access stojí 31 Euro, tj. cca 840 Kč bez DPH. Stav k 23.6.2009.
Zdroj: Jaroslava Trnková, COMPUTER HELP, spol. s r.o., trnkova@computerhelp.cz, 221 503 556.

Další soubory ke stažení
Náhradní díly verze 1.2.1
Nekorektní reinstalace CESiku někdy vede k záměně prázdného datového souboru empty.md_ souborem plným. Projevuje se to např. tím, že v exportu změn jsou všechna čísla bez ohledu na pole OK. Nejjednodušší náprava je nahradit empty.md_ souborem skutečně „prázdným“ (má 223 232 bytů), nezapomeňte ho po stáhnutí napřed rozzipovat!
empty.md_
Doplňky systému
Instalace Accessu v některých případech neobsahuje komponenty (ocx) potřebné pro CESik a ten pak havaruje. Řešení najdete v nápovědě v kapitole Problémy. Někdy schází i nějaký obecný nápovědní soubor. Zde si potřebné soubory můžete stáhnout:
COMDLG32, MSCOMCT2, COMCTL32, JETERR35, VECSLR3.
Od 24.9.2001 jsou tyto soubory součástí instalace CESiku 1.1, resp. 1.1.1., resp. 1.2.1.

Návaznost
Mnoho muzeí má mnoho sbírek již zapsaných v počítačových databázích AISM, Demus, Bach, a v dalších, často i vlastních systémech. Předpokladem pro přebírání evidenčních čísel a změn v nich do CESiku a tím do CESu je, aby původní systém dovedl exportovat data ve standardním formátu, pracovně nazývaném CESdokTXT. Jde o velmi jednoduchý textový soubor, jeho přesný popis je v nápovědě CESiku.
Textový formát byl zvolen proto, že textový export je dostupný nejen v každém databázovém prostředí, ale i v tabulkových procesorech a textových editorech. Vyfiltrování a poskládání evidenčních čísel ovšem musí zajistit autor či správce původního systému.
Demus01 má má tento export zabudovaný.
Demus99 vyžaduje doplňkový modul.
Bach ProMuzeum vyžaduje přídavný modul Bachces.
—konec—

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).