CITeM

Demus – představení

demus.gif
Dokumentace a Evidence MUzejních Sbírek

neviditelný text

Základní informace

Demus je počítačový systém pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích a galeriích. Je to kvalitativně vyšší alternativa k přírůstkové knize a ke kartotékám inventárních (katalogizačních) karet, jinak řečeno ke chronologické i systematické evidenci a k odborné dokumentaci sbírkových předmětů. Demus pokrývá i administraci akvizičního procesu, přípravu zápůjček, výstav a publikací, konzervátorskou dokumentaci a další specificky muzejní agendy. Textovou dokumentaci sbírkových předmětů lze doplnit obrázky, případně zvukem, videosekvencí či jinými daty. Podobu a chování formulářů si uživatel může upravit dle svých potřeb. Demus poskytuje mnoho různých možností tisku. Další tiskové sestavy si uživatel může snadno vytvořit sám. Demus je doprovázen podrobnou nápovědou a celou řadou „osvětových“ textů.

Demus není určen pro knihovny, není to ani skladová evidence, ani účetnictví ani mzdový systém. Není to program na zpracování textů ani na kreslení či editaci obrázků a map. Demus není určen pro prezentaci sbírek na Internetu, ani pro jejich statistické vyhodnocování, nicméně data z Demusu lze pro tyto účely velmi dobře využít.

Demus je programová nadstavba nad MS Access a pracuje v prostředí MS Windows. Všechny verze pracují na počítačích PC s procesorem alespoň 486 (doporučeno Pentium), s pamětí RAM alespoň 8MB (doporučeno 32MB a více). Demus lze používat na samostatných počítačích i na síti. Doporučené parametry.

První verze značená DEMUS vyžaduje Access 2.0 a Windows 3.11 nebo vyšší, další verze značené Demus99 a Demus01 vyžadují Access 97 a Windows 95 nebo vyšší.
Nejnovější verze Demus10 pracuje v prostředí Access 2010 a Windows xp nebo vyšším.

Demus je členěn do samostatných modulů. Devět z nich slouží k systematické evidenci a odborné dokumentaci v hlavních muzejních oborech, jeden představuje společnou chronologickou evidenci a jeden je určen konzervátorům a restaurátorům:

 • Katalog – univerzální modul, jakékoliv sbírky,
 • Fotoarchiv – dokumentární i umělecká fotografie,
 • Výtvarné umění – volné i užité umění,
 • Historie – kombinace muzejního a archivního zpracování
 • Archeologie
 • Botanika – včetně mykologie, algologie,
 • Zoologie – obratlovci,
 • Entomologie
 • Geologie – vč. mineralogie a paleontologie,
 • Evidence – přírůstková kniha, centrální inventář,
 • KRP – konzervátorsko-restaurátorská (a prepárátorská) dokumentace,

Podrobněji o oborových modulech.

Návody k práci s jednotlivými moduly Demus a další „osvětové“ texty včetně několika animovaných prezentací lze získat zdarma, nezávazně, bez registrace. Návod k práci má podobu standardní nápovědy (HLP soubor), tj. nevyžaduje nic víc než holý systém Windows. Osvětové texty jsou většinou ve formátu RTF. Prezentace jsou ve formátu PPS (MS PowerPoint).

Nápověda a návody – soubory ke stažení
Řešení problémů – Problemy.rtf ke stažení
Ceny, objednávky

Garance, návaznost

Demus vyvinulo oddělení informatiky Moravského zemského muzea v Brně (nyní CITeM) z pověření Asociace muzeí a galerií (AMG), s podporou Ministerstva kultury ČR a v souladu s doporučením CIDOC ICOM. Struktura dat plně odpovídá mezinárodnímu standardu Object ID. Kvalitu zadání garantují oborové komise AMG. Demus odpovídá zákonu č. 122/citem/wpress/2000 Sb. o sbírkách.

Demus navazuje na systém AISM (MZM Brno 1987-1995, dBASE IV, MS DOS). U novějších verzí Demusu je samozřejmostí automatický přenos dat z předchozí verze. Demus dále obsahuje automatický export dat do bezpečnostního systému ISO SEUD (Integrovaný systém ochrany kulturních památek, Systém evidence uměleckých děl). Od r. 2001 je zajištěn i převod čísel do CES (Centrální evidence sbírek). Demus nabízí i export dat do podoby jedné tabulky s možností následné konverze na jiné formáty (DBF, XLS, XML, …), je to určeno k výměně dat s jinými systémy dokumentace sbírek.

Demus obsahuje celou řadu různých číselníků, jednoduchých slovníků a seznamů, i komplexních hierarchicky strukturovaných tezaurů. Některé jsou ve všech modulech stejné (adresář muzeí a galerií ČR, seznam států, seznam katastrů a okresů ČR), další jsou vzhledem k závislosti na oboru jen v některém modulu (taxonomický systém v botanice a zoologii, stratigrafie a zkratky minerálů, výtvarné techniky a materiály, typy předmětů v archeologii a mnohé další). Některé slovníky jsou pevné (např. katastry), jiné si vytváří či doplňuje uživatel dle svých potřeb (např. lokality, osobnosti).

Demus si záměrně nedělá ambice vyřešit pro uživatele vše. Hlavním důvodem je různorodost a nepředvídatelnost požadavků muzejních pracovišť. Také proto byl pro implementaci Demusu zvolen systém Access, který svou srozumitelností usnadňuje případné provádění vlastních individuálních úprav. Nejčastěji jde o modifikace dodaných tiskù.

Další informace

Převody dat do Demusu z jiných dokumentačních systémů (AISM, Bach, MELCO, ISO MacArt a dalších) jsou ve většině případů nad síly běžného uživatele. Nabízíme tuto službu za symbolickou cenu. Napište nám.

Standardy pro dokumentaci sbírek (minimální povinné údaje, jejich forma, slovníky,…) mají pro budoucí převody, výměnu a integraci dat stále větší význam. Snažíme se využít centrální evidence sbírek CES, různých projektů (jako Kulturní dědictví pro všechny, Česká muzea, …), spolupráce s dalšími státy v rámci ICOM, atd., k ustavení alespoň základních standardů pro česká muzea v návaznosti na standardy a trendy světové. Jmenujme zde alespoň normu ISO 21127:2006 (CIDOC CRM) a Národní autority. Jasná specifikace formy i obsahu umožní i jiným producentům vytvářet potřebný software s dostatečnou zárukou kompatibility. Nejde jen o vlastní dokumentaci sbírek, ale i o jejich další prezentaci.

Pro prezentaci sbírek na www stránkách jsme vytvořili univerzální nástroj ProMuS (Prohlížeč Muzejních Sbírek).

Školení

Školení, poradenská služba a osvěta tvoří významnou součást služeb nabízených CITeM. Pokud si při práci nebudete vědět rady a nepomůže vám dodávaná nápověda, máte možnost obrátit se na nás e-mailem nebo telefonicky. Poskytujeme rovněž metodické konzultace a školení na vašem pracovišti. Napište nám.

Zde si můžete volně stáhnout návody a nápovědu k Demusu99 i k Demusu01 a animované školení.

Ceny (platné i pro nejnovější Demus10)

Demus Evidence zdarma, vždy
první modul Demus 2 000 Kč pro muzea v AMG do 10 zaměstnanců,
3 000 Kč pro muzea v AMG 11-25 zaměstnanců,
4 000 Kč pro muzea v AMG 26-70 zaměstnanců,
5 000 Kč pro ostatní,
každý další oborový modul 2 000 Kč,
nová verze pro držitele licence předchozí verze, každý modul 2 000 Kč.

K ceně je třeba připočítat aktuální výši DPH.

Počtem zaměstnanců se míní přepočet na celé úvazky. Jde o kategorizaci používanou v AMG pro určování výše příspěvků.
Licence se vztahuje na celé muzeum či galerii, každý modul je dovoleno instalovat na libovolný počet počítačů.

Demus dodáváme na základě objednávky, objednat lze i e-mailem, nezapomeňte uvést IČO a požadovaný modul.

Předpoklady pro instalaci Demus

Přiměřený počítač s MS Windows cca 10-25 tisíc Kč, nákup je věcí uživatele. Doporučené parametry

MS Access 97 (pro Demus99 a Demus01) nebo MS Access 2010 (pro Demus10) – je součástí MS Office Professional (obsahuje i Word, Excel, PowerPoint a další), dle smlouvy AMG – Microsoft za cca 1500 Kč (US $69). Podrobněji zde.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).