Plány, koncepce

Hlavní programové body činnosti CITeM pro rok 2021 jsou tyto:

1. Demus10 (MS Access2010)
– ukončení převodu (moduly Fotoarchiv, Výtvarné umění a Historie)
– převod aplikace (moduly Botanika, Zoologie, Entomologie, Geologie)
– testování vlastními silami
– vytvoření a koordinace pracovní skupiny pro testování
– asistence při uvádění do provozu
– úprava nápovědy a další uživatelské dokumentace
– distribuce ukončených modulů

2. Demus01 (MS Access97)
– export dat z Demusu pro portál Europeana (v případě potřeb)
– školení – příprava a realizace
– poradenství pro Demus a databázové prostředí obecně
– převod dat do systému Demus (v případě potřeb)

3. Národní autority pro muzea a galerie (MA)
– supervize autoritních záznamů
– průběžné zdokonalování metodických materiálů pro MA
– školení a metodické vedení přispěvatelů do MA
– propagace MA
– součinnost při implementaci webové služby do muzejních systémů správy sbírek
– účast na projektu INTERPI

4. Registr sbírek výtvarného umění (společný projekt CITeM a Rady galerií ČR)
– správa a administrace
– aktualizace dat
– příprava a realizace semináře
– poskytování metodické podpory
– supervize zápisu jmen autorů výtvarných děl
– propagace projektu

5. CES
– udržování záložní aplikace na serveru MZM
– pravidelné zálohování dat na server MZM
– úpravy systému na základě požadavků MK ČR
– spolupráce s MK ČR na analýze dalšího pokračování CES

6. Digitalizace a prezentace sbírek
– pořádání školení (seminářů, workshopů)
– pokračování ve spolupráci s oddělením digitalizace Národního technického muzea, NÚLK ve Strážnici a dalšími pracovišti při tvorbě metodických textů
– lektorská činnost na akcích zaměřených na digitalizaci sbírek
– poskytování individuálních konzultací k otázkám digitalizace sbírek v muzeích

7. INDIHU
– tvorba virtuálních výstav a prezentací pro účely MZM
– metodická pomoc při tvorbě těchto výstav 


8. Michael Plus
– technické a organizační pokrytí hostingu portálu na serveru MZM – CITeM
– správa a administrace databázového prostředí i portálu
– aktualizace aplikace podle dispozic autorů
– vkládání dat do databáze
– sběr nových i aktualizovaných popisných dat digitálních sbírek, služeb, projektů a programů od kulturních institucí ČR
– práce související s evropským portálem – funkčnost harvestování OAI-PMH
– členství v asociaci Michael AISBL, účast na shromáždění členů
– propagace projektu

9. Restitution-Art
– zajištění provozu na serveru MZM-CITeM
– aktualizace databáze na základě požadavků paměťových institucí

10. Open Data
– tvorba normálních forem pro muzejní segment
– spolupráce na eGovernmentu

11. www.citem.cz
– průběžná aktualizace informací na webových stránkách

13. Spolupráce s OMG MK ČR
Kromě výše specifikovaných úkolů (Michael, CESik, CES, Restitution-Art):
– technická podpora sběru dat pro vykazování činnosti muzeí
– konzultace ve věci metodiky správy sbírek

14. Mezinárodní spolupráce
– podpora zavádění mezinárodních standardů a postupů správné praxe (good practices) v českém muzejním prostředí

Vypracovala:
Ing. Vlastimil Sedlák
15. 1. 2021