Projekty

Již od vzniku předchůdce CITeM, oddělení informatiky v MZM, v roce 1986 je stěžejním tématem vývoj nástrojů pro dokumentaci a správu sbírek. Výsledkem je řada verzí AISM a Demus. Jednoduchý AISM byl používán v devadesátých letech ve 100 muzeích, daleko důmyslnější Demus má tři vývojové generace. Nejnovější Demus01 je ve více než 160 institucích a podle průzkumu MK ČR z roku 2006 je v něm 47% z celkového počtu 5 milionů digitalizovaných sbírkových předmětů. Demus však mnohde naráží na strop možností použité technologie (MS Access) a jeho vývoj jsme v roce 2008 ukončili. Uživatelům i nadále poskytujeme metodickou pomoc, školení a převody dat. Nástupcem Demusu by měl být Integrovaný systém správy sbírek (I3S), o jehož prosazení formou projektu se snažíme od roku 2006.

Rostoucí potřeba vystavovat katalogy sbírkových předmětů na webu a skutečnost, že databáze Access není vhodná pro webové aplikace, nás přivedla k tomu, že jsme se v r. 2003 rozhodli vytvořit a poskytovat univerzální prohlížeč. Nazvali jsme ho ProMuS – prohlížeč muzejních sbírek – ale není omezen jen na sbírky a jen na muzea. V roce 2009 vychází jeho vylepšená verze ProMuS01. S jeho využitím jsme pro Radu galerií připravili a budeme udržovat Registr sbírek výtvarného umění.

Světové i české knihovny již od poloviny 90. let využívají internet mj. ke sdílení autorit, tj. seznamů preferovaných i alternativních jmen osob a korporací, geografických názvů a věcných termínů, včetně jejich historických a hierarchických vazeb. V muzeích se dosud pracuje nanejvýše s lokálními nekoordinovanými slovníky. Demus v některých aplikacích částečně problém tezaurů řeší, ale jenom v rámci své databáze. CITeM v letech 2007 – 2011 pracovalo na projektu „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“, jehož cílem bylo vytvořit funkční model kooperace při tvorbě a využívání báze národních autorit.

Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy… stanovil práva a povinnosti vlastníků sbírek a zavedl centrální evidenci sbírek (CES) vedenou na Ministerstvu kultury. Pro usnadnění zápisu a aktualizace dat v CESu jsme v roce 2001 vytvořili aplikaci CESik a zajišťujeme její distribuci a uživatelskou podporu.

V souvislosti s platností Zákona č. 212/2000 Sb. Ministerstvo kultury zveřejňuje umělecká díla, která pocházejí nebo mohou pocházet z majetku obětí holocaustu. K tomuto účelu vznikla koncem roku 2000 v MZM databázová aplikace Restitution-Art, o jejiž správu a aktualizaci pečujeme.

Evropský projekt Michael Plus představuje databázi digitálních sbírek a služeb, sdružující data z národních portálů. Odbor muzeí a galerií MK v r. 2008 pověřil CITeM udržováním českého národního portálu  Michael Plus.

Pro pohodlnou editaci metodických textů jsme založili Wiki CITeM. Na tvorbě a úpravách textů se tak může podílet široký okruh zájemců.

Bezpečné ukládání a správa velkých objemů dat je úkol, s nímž se musí vyrovnat každý seriózní uživatel IT. Ve spolupráci s Technickým muzeem Brno jsme jako modelový projekt uvedli do provozu  Úložiště dat fungující na princiu dvou vzájemně zrcadlených serverů, jeden je v MZM, druhý v TMB.